CRM integrat 100% cu e-Factura

Termeni și condiții


Acord privind utilizarea serviciului CRM AMC oferit de AMC WEBSOFT SRL

Data: 26.07.2021

Prin acceptarea acestui acord sau prin accesarea sau utilizarea serviciului, veți accepta și termenii și condițiile acestui acord.
Dacă utilizați orice serviciu al nostru, ca angajat, reprezentant legal sau partener al unui client, indiferent de forma de organizare (societăți comerciale, persoane juridice autorizate sau persoane fizice), atunci vă asumați si garantați că dețineți capacitatea de a reprezenta și a vă asuma drepturile și obligațiile contractuale prevăzute de acest acord. Drepturile acordate în cadrul acestui acord sunt condiționate expres de acceptarea de către dvs. a termenilor contractuali.
Termenii și condițiile de mai jos („Acordul privind utilizarea serviciului AMC WEBSOFT”) sunt încheiate între Societatea AMC WEBSOFT SRL, o societatea comercială română cu răspundere limitată („Furnizor”) și persoana sau entitatea care/pentru care se efectuează o comandă sau accesează Serviciul („Client” sau „Dvs.”).
Având în vedere termenii și condițiile stabilite mai jos, părțile convin după cum urmează:

AMC WEBSOFT va pune la dispoziția Clientului Serviciile și Software-ul în conformitate cu prezentul Acord, Termenii suplimentari (acolo unde este cazul) și Documentația și va furniza astfel de servicii în conformitate cu prezentul Acord, Politica de confidențialitate, legile și reglementările legale aplicabile, în timpul fiecărui termen de abonament. În timpul termenului de abonament, Furnizorul acordă Clientului un drept limitat, neexclusiv de a accesa și utiliza Serviciile și Software-ul numai în scopul desfășurării activității sale curente, până la numărul de Utilizatori incluși în Planul de servicii sau menționați în alt mod, inclusiv dreptul de a descărca, instala și utiliza aplicațiile mobile aferente utilizării autorizate a Serviciilor.

a. Contul dvs. de client:
Este posibil ca dumneavoastră să fie necesar să vă înregistrați un cont pentru a plasa comenzi sau pentru a accesa sau a beneficia de Serviciile noastre. Prin acceptarea acestui acord, consimțiți să vă păstrați informațiile despre Cont curente, exacte și complete, astfel încât Furnizorul să vă poată trimite notificări, extrase și alte informații prin e-mail sau prin Contul dvs.. Toate notificările vor fi supuse prezentului Acord și Politicii de confidențialitate.
Dvs. veți fi responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor de conectare a utilizatorului pentru accesarea Serviciilor și veți notifica Furnizorul cu promptitudine cu privire la orice pierdere, utilizare abuzivă sau divulgarea neautorizată a acestor informații de conectare din momentul la care luați la cunoștință. Furnizorul și afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru daunele sau pierderile care ar putea rezulta din încălcarea de către Dvs. a obligațiilor de mai sus.
Utilizarea Serviciului vă este permisă numai pentru desfășurarea afacerii conform scopurilor permise în mod expres de prezentul acord și numai în vederea îndeplinirii activității dvs. comerciale curente.


b. Restricții de utilizare:
Sunteți de acord să nu utilizați tehnologia AMC WEBSOFT (așa cum este definită mai jos) pentru: (i) prelucrarea datelor în numele oricărei terțe părți, altele decât utilizatorii și utilizatorii finali ai dvs.; (ii) să trimiteți comunicări nesolicitate, e-mailuri nesolicitate, spam sau alte forme de mesaje duplicate sau nesolicitate, încălcând legislația privind spamul sau orice alte legi; (iii) să vă angajați într-un comportament ilegal, incluzând, dar fără a vă limita la, încălcarea drepturilor privind viața privată sau de publicitate ale oricărei persoane; (iv) să stocați sau să transmiteți orice conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; (v) să interferați sau să perturbați integritatea sau performanța Serviciilor și a componentelor acestora; (vi) să postați, transmiteți, încărcați, conectați, trimiteți sau stocați orice conținut ilegal, rasist, de ură, abuziv, calomnios, obscen sau discriminatoriu; (vii) să postați, transmiteți, încărcați, conectați, trimiteți sau stocați orice viruși, programe malware, troieni, bombe cu ceas sau orice alt software dăunător similar; (viii) să urmăriți cookie-urile, schimburile publicitare, rețelele publicitare, brokerajele de date sau să trimiteți comunicații electronice (inclusiv e-mail) cu încălcarea legislației aplicabile.
În plus, vă obligați să nu: (ix) închiriați, subînchiriați, vindeți, revindeți, cesionați, transferați, atribuiți, distribuiți, partajați timpului sau exploatarea comercială în alt mod sau să puneți la dispoziția unei terțe persoane, prin orice alt mod, tehnologia AMC WEBSOFT pentru orice terță parte; (x) să modificați, să adaptați sau să piratați tehnologia AMC WEBSOFT sau să obțineți sau să încercați să obțineți acces neautorizat la tehnologia noastră, la sistemele sau rețelele conexe; (xi) să decompilați, controlați, dezasamblați, reproduceți, copiați sau accesați, în orice alt mod, sau să descoperiți codul sursă sau programul de bază al oricărei porțiuni din tehnologia noastră.
Fără a se limita cele de mai sus, Clientul este singurul responsabil de a se asigura că utilizarea tehnologiei AMC WEBSOFT este conformă cu toate legile și reglementările aplicabile.

a. Utilizarea datelor clienților.
Clientul și utilizatorii săi își păstrează toate drepturile (inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală) și asupra Datelor sale și orice modificări aduse acestora în cursul utilizării software-ului. Sub rezerva termenilor prezentului Acord, Clientul acordă AMC WEBSOFT și Afiliaților săi un drept neexclusiv și gratuit de a prelucra Datele Clientului numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a furniza Serviciile, Software-ul, Aplicațiile mobile și pentru a efectua toate obligațiile conexe datorate clientului în temeiul prezentului acord sau conform legii.
Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea, conținutul și legalitatea tuturor datelor sale. Clientul garantează că are și va avea suficiente drepturi asupra Datelor sale pentru a se angaja în prezentul Acord. Clientul este de acord să nu încarce date care să conțină dosare sau informații electronice despre date cu caracter personal sensibile.


b. Securitatea datelor.
Clientul se obligă să respecte și să implementeze politica de date cu caracter personal, precum și Regulamentul european cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. AMC WEBSOFT va utiliza măsuri tehnice și organizatorice adecvate în Servicii pentru a proteja Datele Clienților împotriva accesului, prelucrării, pierderii sau divulgării neautorizate. Măsurile sunt concepute pentru a oferi un nivel de securitate adecvat riscului de prelucrare a datelor clienților în cadrul Serviciilor. Clientul înțelege că AMC WEBSOFT și afiliații săi vor prelucra datele clienților în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

a. Drepturi de autor.
Datele despre clienți sunt informații confidențiale ale clientului în temeiul prezentului acord. Clientul și utilizatorii săi își păstrează toate drepturile, titlul și interesul asupra datelor cu privire la clienți săi și asupra tuturor informațiilor sale confidențiale furnizate în temeiul prezentului acord, iar AMC WEBSOFT nu obține drepturi în ceea ce privește cele menționate anterior, cu excepția drepturilor exprese acordate în acest acord și în politica de confidențialitate.
AMC WEBSOFT și afiliații săi își păstrează toate drepturile aferente software-ului și tehnologiei puse la dispoziția clienților. Clientul recunoaște că Serviciile sunt oferite ca soluții online, găzduite și că nu are dreptul de a obține o copie a codului software-ului care stă la baza pentru orice Servicii.
AMC WEBSOFT poate utiliza și încorpora, în mod liber în produsele și serviciile AMC WEBSOFT, orice sugestii, cereri de îmbunătățire, recomandări, corecții sau alte feedback-uri furnizate de Client sau de orice Utilizatori sau Utilizatori finali referitoare la produsele sau serviciile AMC WEBSOFT . Feedback-ul și orice alte sugestii sunt furnizate de Client exclusiv „CA ATARE” și nu vor fi utilizate de AMC WEBSOFT în niciun fel care să identifice sau să permită identificarea Clientului, a Afiliaților săi, a Utilizatorilor sau a Utilizatorilor finali.


b. Date de utilizare.
Datele de utilizare includ, dar nu se limitează la, jurnalele de interogare și orice date (altele decât datele clienților) referitoare la funcționarea, asistența și / sau despre utilizarea de către clienți a serviciilor, a software-ului, a site-urilor AMC WEBSOFT, a aplicațiilor sau a magazinului online aparținând AMC WEBSOFT („Date de utilizare”).
Fără a aduce atingere prevederilor contrare din prezentul acord, AMC WEBSOFT poate colecta și utiliza date de utilizare pentru a dezvolta, îmbunătăți, sprijini și opera produsele și serviciile sale. AMC WEBSOFT nu va partaja date de utilizare care includ informații confidențiale ale clientului cu o terță parte, cu excepția: (i) situațiilor prevăzute în prezentul acord sau (ii) în măsura în care datele de utilizare sunt agregate și anonimizate astfel încât clientul și clientul Utilizatorii și utilizatorii finali nu pot fi identificați. AMC WEBSOFT poate folosi feedback-ul și datele Clientului (sau Utilizatorilor finali ai Clientului) pentru a furniza rapoarte Clientului despre utilizarea / implementarea Serviciului de către Client sau pentru dezvoltarea produsului AMC WEBSOFT.


c. Actualizări.
AMC WEBSOFT poate actualiza Serviciile și Software-ul, ori de câte ori consideră necesar, iar Clientul poate primi notificări despre Actualizări. Orice actualizări ale serviciilor și software-ului sunt supuse prezentului acord. Clientul este de acord că achiziționarea Serviciilor și a Software-ului nu este condiționată nici de livrarea unor funcționalități sau caracteristici viitoare și nici de orice comentarii publice orale sau scrise făcute de AMC WEBSOFT cu privire la funcționalitatea sau caracteristicile viitoare.


d. Alte servicii.
În cazul în care anumite alte servicii, terțe, sunt puse la dispoziția Clientului prin intermediul AMC WEBSOFT, aceste servicii terțe care se pot integra cu serviciile AMC WEBSOFT și nu sunt licențiate de AMC WEBSOFT, în conformitate cu prezentul acord, sunt guvernate de termenii și condițiile furnizorului terț și de politicile de confidențialitate care le însoțesc, pe care Clientul trebuie să le accepte separat.
Prin activarea Serviciilor terțe, Clientul înțelege și este de acord că AMC WEBSOFT nu este nici responsabil pentru utilizarea de către Client a acestor Servicii terțe și nici nu oferă nicio garanție pentru aceste Servicii terțe. AMC WEBSOFT nu este răspunzător pentru daunele sau pierderile cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu activarea, accesul sau utilizarea Clientului a oricăror astfel de servicii terțe sau dependența clientului de practicile de confidențialitate, procesele de securitate a datelor sau alte politici ale unor astfel de terțe părți.
Clientul înțelege că AMC WEBSOFT nu este responsabil pentru furnizarea de asistență tehnică pentru serviciile terților și că AMC WEBSOFT nu este responsabil pentru practicile de găzduire și transfer de date urmate de furnizorii acestor servicii terțe.

a. Prețul și plata.
Toate sumele asociate contului clientului („Preturi”) sunt publicate site-ul web aplicabil (https://www.crmamc.ro/preturi-crm/1/ pentru varianta Standard și https://www.crmamc.ro/preturi-crm/2/ pentru varianta Premium) și sunt datorate și plătibile integral până la data încetării perioadei de probă. Clientul are un termen de 30 (treizeci) de zile de probă și poate oricând în cursul acestui termen să solicite ștergerea contului sau poate alege să facă plata, pe perioada dorită.
Obligațiile de plată nu sunt anulabile, indiferent de utilizarea de către Client și cu excepția cazului în care este permis în mod expres în prezentul Contract. Toate sumele plătite sunt nerambursabile. Clientul va plăti Prețul abonamentului ales printr-o metodă de plată acceptată, așa cum se specifică pe site-ul web aplicabil. Pe durata derulării abonamentului, clientul poate face upgrade dar nu poate face downgrade de la planul de servicii, decât cu acordul expres al Furnizorului AMC WEBSOFT.
Dacă clientul dorește reducerea abonamentului, acesta trebuie să facă o solicitare în acest sens pe adresa de mail contact@crmamc.ro. Ulterior operațiunii de downgrade, clientul pierde accesul la funcțiile abonamentului superior, precum și la orice documente care au fost emise cu ajutorul acestor funcții. Pentru aceste motive, clientul se obligă să descarce toate datele și documentele care îi sunt necesare anterior solicitării de a beneficia de un plan inferior.


b. Modalități de plată.
Pentru plata abonamentului de utilizare a platformei există 2 variante:
- plata cu cardul prin NETOPIA PAYMENTS.
- plata prin transfer bancar în contul firmei: Firma: AMC WEBSOFT SRL, IBAN: RO41RNCB0139154764810001, Banca: Banca Comercială Română
Factura aferentă sumelor achitate poate fi descărcată din contul utilizatorului imediat după confirmarea plății.


c. Întârziere la plată.
Clientul are afișat permanent în sistem numărul de zilele rămase până la expirarea abonamentului și poate oricând să efectueze plata pentru prelungire.
Cu 10 (zece) zile înainte de finalizarea perioade gratuite de probă sau a abonamentului, Clientul va fi notificat automat prin intermediului software-ului despre necesitatea efectuării plății pentru prelungire. În cazul în care clientul nu va face plata la termenul de scadență, AMC WEBSOFT va suspenda accesul Clientului la Servicii și / sau aplicații mobile, inclusiv, fără limitare, precum și la Contul Clientului, până când acesta va efectua plata. Clientul își asumă ca la data suspendării contului va pierde accesul la oricare dintre datele sale stocate de către Furnizor, și înțelege că prin neplata serviciului la termen va pierde accesul la aceste date.
Ulterior suspendării contului, Furnizorul poate, fără însă a se obliga la aceasta, să mențină contul Clientului încă o perioadă de 3 luni, urmând ca după expirarea acestei perioade să procedeze la ștergerea contului și, implicit, a tuturor datelor Clientului.


d. Retur și restituirea prețului achitat.
Părțile convin că obiectul prezentului acord îl reprezintă punerea la dispoziție a unui produs intangibil (software), produs care nu face obiectul unei vânzări către Client, ci doar al unui leasing electronic. Prin urmare, el nu face și nu poate face obiectul unei politici de retur. În cazul în care Clientul, după perioadă de probă și achitarea serviciului de abonament se răzgândește cu privire la folosirea software-ului sau a altor produse sau servicii furnizate de către AMC WEBSOFT, nu beneficiază de restituirea sumelor achitate cu titlul de preț sau cu orice alt titlu, în temeiul prezentului Acord sau al contractului sau actelor adiționale, acolo unde este cazul.

a. Termen.
Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării (sau, pentru clienții online, data înscrierii pe site) și își menține valabilitatea conform termenului de abonament ales. Planurile de servicii încep de la data înscrierii pe site și continuă până la termenul de abonament specificat în acesta.


b. Reînnoire.
Cu excepția cazului în care o părțile convin altfel, abonamentul nu se reînnoiește automat. Clientul va fi notificat cu 10 (zece) zile înainte de expirarea abonamentului despre acest fapt și va putea decide în acest termen prelungirea abonamentului, în aceleași condiții prevăzute la art. 5 punctul b, alin. 1 și 2.


c. Suspendare.
AMC WEBSOFT poate suspenda accesul Clientului la Servicii, Software, Aplicații mobile și / sau Contul Clientului, din următoarele motive: (i) neplata la termen a prețului abonamentului; (ii) ne înnoirea Serviciilor de către Client; (iii) încălcarea de către Client sau Utilizatorii săi a Secțiunii “Restricții de utilizare”; sau (iv) în cazul în care suspendarea este considerată necesară de AMC WEBSOFT pentru a preveni sau aborda introducerea de malware (așa cum este definit în secțiunea 8.b de mai jos), un incident de securitate sau alte daune pentru clienți, AMC WEBSOFT sau ceilalți clienți AMC WEBSOFT.
AMC WEBSOFT va notifica Clientul cu privire la orice astfel de suspendare. AMC WEBSOFT va depune eforturi sârguincioase pentru a încerca să limiteze, acolo unde este posibil din punct de vedere comercial, suspendarea utilizatorilor afectați sau a tehnologiei AMC WEBSOFT și va restabili disponibilitatea acestora imediat ce problemele care au dus la suspendare sunt soluționate. O astfel de suspendare nu va afecta în niciun fel celelalte obligații ale Clientului în temeiul prezentului Contract.


d. Încetare.
Oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți în cazul în care (i) o altă parte încalcă în mod semnificativ prezentul acord și nu repară această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea respectivă sau (ii) imediat, în cazul în care cealaltă parte intră în procedura falimentului sau orice altă procedură referitoare la insolvență, administrare judiciară sau lichidare.


e. Termenul de încercare gratuită.
La expirarea perioadei de încercare gratuită a Clientului, AMC WEBSOFT poate suspenda imediat accesul Clientului la Servicii. Clientul trebuie să exporte datele sale înainte de sfârșitul perioadei de încercare gratuită sau datele clientului vor fi șterse definitiv. AMC WEBSOFT nu va avea nicio obligație să întrețină, să stocheze sau să rețină în alt mod datele despre clienți după sfârșitul perioadei de încercare gratuită.


f. Export de date.
La încetarea sau expirarea prezentului Acord sau a altui contract dintre părți, din orice motiv, accesul Clientului la Servicii, Software, Aplicații mobile și alte tehnologii AMC WEBSOFT se va încheia. AMC WEBSOFT recomandă insistent clientului să exporte toate datele sale înainte ca acesta să închidă contul clientului. Clientul este de acord, după încetarea sau expirarea prezentului Acord sau a unui Termen de abonament nerenovat, ca Datele sale să fie șterse în conformitate cu termenii prezentului Acord. În cazul în care datele despre clienți sunt păstrate de AMC WEBSOFT și pot fi exportate, clientul poate contacta AMC WEBSOFT în termen de maxim 90 de zile de la data încetării, solicitând ca AMC WEBSOFT să exporte datele sale. Datele despre clienți nu pot fi recuperate după ștergere.

Fiecare parte va proteja informațiile confidențiale ale celeilalte împotriva utilizării, accesului sau divulgării neautorizate în același mod în care își protejează propriile informații confidențiale de natură sau importanță similară și, în orice caz, cu diligența unui bun comerciant. Cu excepția cazului în care se permite altfel, în mod expres, în temeiul prezentului acord, partea destinatară poate utiliza informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie numai pentru a-și exercita drepturile și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord și va divulga aceste informații confidențiale numai acelor dintre angajații săi care au nevoie să cunoască aceste informații confidențiale, în astfel de scopuri și care sunt obligați să păstreze confidențialitatea. Prevederile acestei secțiuni vor înlocui orice acord de nedivulgare de către și între părțile încheiate anterior acestui Acord care ar permite să încălcarea confidențialitatea oricăror informații partajate de părți, inclusiv datele despre clienți.
În cazul în care partea care primește informația este obligată, prin lege sau prin hotărâre judecătorească, să dezvăluie informații confidențiale ale celeilalte părți, atunci partea destinatară va furniza părții care dezvăluie o notificare scrisă referitoare la acest aspect.Partea destinatară recunoaște că divulgarea informațiilor confidențiale ar provoca un prejudiciu substanțial pentru care numai daunele nu ar fi un remediu suficient și, prin urmare, în cazul unei astfel de dezvăluiri de către partea destinatară, partea divulgatoare va avea dreptul să solicite o remediere echitabilă adecvată.

a. Garanție de service.
AMC WEBSOFT garantează că Serviciile, Software-ul sau Aplicațiile mobile vor fi conforme cu Documentația de utilizare. În cazul unei neconcordanțe, Clientul va transmite o notificare către Furnizor, care se obligă ca, în termen de treizeci (30) de zile de la data la care a luat la cunoștință, să depune eforturi sârguincioase pentru a corecta Serviciile, Software-ul sau Aplicațiile mobile, astfel încât garanția anterioară să fie îndeplinită. Dacă AMC WEBSOFT nu poate face astfel de corecții în timp util, oricare dintre părți poate rezilia contractul aplicabil, iar Clientul, ca remediu unic și exclusiv, va avea dreptul să primească o rambursare a valorii abonamentului rămas neutilizat și pe care Clientul le-a plătit în avans pentru Serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile achiziționate în baza acestora.
Această garanție nu se va aplica în cazul în care eroarea sau neconformitatea a fost cauzată de încălcarea de către Client a prezentului Acord sau de utilizarea incorectă a Serviciilor, software-ului și aplicațiilor mobile de către Client sau de către utilizatorii săi, precum și în cazul unor utilizării de către Client a unor Servicii, software și aplicații mobile puse la dispoziție de către oricine altcineva decât AMC WEBSOFT sau reprezentanții săi, sau în cazul unor defecțiuni de hardware, software sau servicii de la terțe părți utilizate în legătură cu serviciile, software-ul și aplicațiile mobile furnizate conform prezentului Acord.


b. Garanție malware.
AMC WEBSOFT garantează că Serviciile găzduite de AMC WEBSOFT vor fi monitorizate folosind mijloace disponibile comercial pentru a încerca să detecteze și să prevină introducerea oricăror instrucțiuni computerizate, circuite sau alte mijloace tehnologice al căror scop sau efect este de a perturba, deteriora sau interfera cu utilizarea autorizată, sau permite accesul la computerul și facilitățile sau echipamentele de comunicații ale AMC WEBSOFT sau ale Clientului, înțelegându-se inclusiv, fără limitare, orice cod care conține viruși, cai troieni, viermi, backdoors, dispozitivele de expirare sau un cod sau cod distructiv sau dăunător similar auto-replică (colectiv, „Software rău intenționat - Malware”).


c. Limitele garanției.
Cu excepția clauzelor cuprinse în acest acord, niciuna dintre părți nu beneficiază de alte garanții exprese sau implicite.

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru daune speciale, incidentale, indirecte sau subsecvente (inclusiv, fără a ne limita la: costuri adiacente comerciale, pierderea profitului, costuri de restaurare) independent de cauza juridică a acestora.
Răspunderea fiecăreia dintre părți nu va putea depăși suma plătită către AMC WEBSOFT în ultimele 12 luni. Părțile convin să limiteze răspunderea la această sumă independent de valoarea sau cauza prejudiciului pricinuit vreuneia dintre ele.
Părțile înțeleg să limiteze valoarea prejudiciului per eveniment, independent de numărul utilizatorilor, reprezentanților sau afiliaților vreuneia dintre ele. Astfel, niciuna dintre părți și nici afiliații acesteia nu va fi responsabil pentru același eveniment de mai multe ori, răspunderea maximă pentru toate reclamațiile nu va putea depăși suma indicată în această secțiune.
Părțile convin că această secțiune se aplică indiferent de forma răspunderii (contractuale sau delictuale).

a. Despăgubirile datorate de către AMC WEBSOFT.
AMC WEBSOFT va apăra Clientul și afiliații săi, de orice pretenții față de o terță parte, care ar susține că utilizarea de către Client a tehnologiei AMC WEBSOFT, astfel cum este prevăzută în prezentul document, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale brevetului, dreptului de autor și / sau mărcii terțe a unei terțe părți.
AMC WEBSOFT nu va avea nicio răspundere sau obligație cu privire la orice revendicare IP dacă o astfel de revendicare este cauzată în totalitate sau parțial de (i) utilizarea neautorizată a tehnologiei AMC WEBSOFT de către client, afiliații sau utilizatorii săi; (ii) modificarea tehnologiei AMC WEBSOFT de către oricine altul decât AMC WEBSOFT sau reprezentanții acesteia; (iii) sau combinarea, operarea sau utilizarea tehnologiei AMC WEBSOFT cu alte date, hardware sau software care nu sunt furnizate de AMC WEBSOFT.
În cazul în care utilizarea de către client a tehnologiei AMC WEBSOFT rezultă (sau, în opinia lui AMC WEBSOFT, poate avea ca rezultat) o revendicare a unor drepturi de autor, AMC WEBSOFT poate, la alegerea și cheltuiala proprie (a) să-și procure clientului dreptul de a continua să utilizeze articolele de mai sus, astfel cum se prevede mai jos ; (b) să le înlocuiască sau să le modifice pentru a le face să nu încalce drepturile; sau (c) dacă opțiunile (a) sau (b) nu sunt rezonabile din punct de vedere comercial așa cum este determinat de AMC WEBSOFT, atunci fie Clientul, fie AMC WEBSOFT pot rezilia abonamentul Clientului la Serviciu, după care AMC WEBSOFT va rambursa Clientului, pe o bază proporțională, orice taxe de abonament pe care Clientul le-a plătit anterior către AMC WEBSOFT pentru perioada neutilizată corespunzătoare. Secțiunile de mai sus menționează întreaga răspundere a AMC WEBSOFT și remediul exclusiv al Clientului în ceea ce privește o Revendicare unor drepturi de proprietate intelectuală de către terțe părți.


b. Despăgubirile datorate de către Client.
Clientul va apăra AMC WEBSOFT și afiliații săi împotriva oricărei cereri ale unei terțe părți („Reclamație”) și va despăgubi și va păstra proteja furnizor AMC WEBSOFT și afiliații săi de la și împotriva oricăror daune și costuri cauzate AMC WEBSOFT și afiliaților săi sau convenite în decontare de către client (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților) care rezultă din această cerere, în măsura cauzată de: (i) modificări ale serviciilor, software-ului, aplicațiilor mobile sau documentației de către client, afiliații, utilizatorii sau contractanții terți, (ii) furnizarea, dezvăluirea sau prelucrarea neautorizată a afiliaților de date ale clienților, inclusiv datele personale din acestea, (iii) încălcarea de către Client sau afiliat a legilor aplicabile și (iv) orice dispută între client sau afiliatul său și un utilizator final referitoare la ofertele comerciale ale Clientului sau ale Afiliatului. Clientul nu va avea nicio răspundere sau obligație cu privire la orice Reclamație dacă o astfel de reclamație este cauzată în totalitate sau parțial de (a) încălcarea de către AMC WEBSOFT a prezentului Acord sau încălcarea legislației aplicabile sau (b) acte sau omisiuni care conduc la obligația AMC WEBSOFT de a despăgubi Clientul în conformitate cu Secțiunea 10 (a) de mai sus.

a. Utilizarea terților pentru procesarea plăților.
AMC WEBSOFT poate utiliza un furnizor de servicii terță parte pentru a gestiona procesarea plăților, cu condiția ca respectivului furnizor de servicii să nu i se permită să stocheze, să rețină sau să folosească informațiile contului de plată ale Clientului, cu excepția procesării informațiilor de plată ale Clientului pentru AMC WEBSOFT. Clientul trebuie să notifice AMC WEBSOFT cu privire la orice modificare a informațiilor contului de plată ale clientului, fie prin actualizarea contului clientului, fie prin e-mail AMC WEBSOFT la suport@crmamc.ro


b. Aplicarea prezentului Acord.
Acest Acord, împreună cu orice contract, Politică de confidențialitate și Termeni suplimentari, constituie întregul acord și înlocuiește orice acorduri sau comunicări anterioare dintre Client și AMC WEBSOFT cu privire la subiectul prezentului contract. În cazul unui conflict între acest Acord, Politica de confidențialitate, acte adiționale sau orice contract sau comandă de cumpărare și prezentul Acord, ordinea de prioritate va fi, mai întâi, Politica de confidențialitate, în al doilea rând, contractul, în al treilea rând, actul adițional și, în al patrulea rând, prezentul Acord. Dacă o dispoziție din prezentul acord este considerată de o instanță cu jurisdicție competentă ca fiind inaplicabilă, această dispoziție va fi modificată de instanță și interpretată astfel încât să îndeplinească cel mai bine dispoziția inițială, iar celelalte dispoziții ale acestui acord vor rămâne în vigoare.


c. Drepturi de publicitate.
AMC WEBSOFT poate identifica Clientul ca fiind un client AMC WEBSOFT în materialele sale promoționale. Clientul poate solicita ca AMC WEBSOFT să nu mai facă acest lucru prin trimiterea unui e-mail la office@caplaiasu.ro în orice moment. Vă rugăm să rețineți că poate dura până la treizeci (30) de zile pentru a procesa o solicitare.


d. Relația dintre părți.
Părțile sunt contractori independenți. Prezentul acord nu creează un parteneriat, franciză, asociere în participație, agenție, fiduciar sau relație de muncă între părți.


e. Aplicarea acordului în timp.
Secțiunile 2.b (Restricții de utilizare), 4 (Proprietate intelectuală), 5 (Prețul și plată), 6 (Termen, încetare și suspendare), 7 (Confidențialitate), 8.c (Limitele garanției), 9 (Limitarea răspunderii), 10 (Despăgubiri), 11.b (Aplicarea prezentului acord), 11.e (Aplicarea acordului în timp), 11.f. (Notificări), 11.h (Legea aplicabilă) și 11.i (Soluționarea litigiilor) vor supraviețui oricărei încetări a prezentului acord. Rezilierea prezentului acord nu va limita răspunderea oricărei părți pentru obligațiile acumulate începând cu sau anterior acestei rezilieri sau pentru orice încălcare a prezentului acord.


f. Notificări.
Toate notificările care transmite de către o parte la cealaltă în temeiul prezentului acord pot fi livrate în scris prin (i) serviciul de livrare recunoscut la nivel național la adresa poștală furnizată pe site-ul Furnizorului; sau (ii) poștă electronică la adresa de e-mail furnizată pentru contul clientului. Adresa pentru o notificare către AMC WEBSOFT este: AMC WEBSOFT SRL., strada Împăratul Traian, nr. 2, et. 2, Craiova, Dolj, cu o copie la office@caplaiasu.ro prin poștă electronică.


g. Forță majoră.
Forță majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă pentru orice întârziere sau neîndeplinirea oricărei obligații în temeiul prezentului acord, dacă întârzierea sau eșecul rezultă din orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către această parte, inclusiv, dar fără a se limita la acte de terorism sau tulburări civile, eșecuri ale internetului sau acte întreprinse de terți care nu se află sub controlul părții, inclusiv, fără limitare, atacuri de ale unor terți asupra serverelor („Eveniment de forță majoră”). În cazul în care un eveniment de forță majoră continuă pentru o perioadă de treizeci (30) de zile consecutive, cealaltă parte poate rezilia prezentul acord prin notificare scrisă către partea în imposibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin prezentul Acord. Dacă AMC WEBSOFT este partea care se confruntă cu evenimentul de forță majoră și ca urmare a acestuia nu poate furniza serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile pentru perioada menționată aici, iar clientul încetează prezentul acord, atunci AMC WEBSOFT va oferi clientului o rambursare a taxelor plătite de către Client în funcție de data începerii evenimentului de forță majoră.


h. Legea aplicabilă.
Prezentul acord este guvernat de legile statului român.


i. Soluționare a litigiilor.
Orice litigiu, reclamație sau controversă care rezultă din sau se referă la prezentul acord sau încălcarea, încetarea, executarea, interpretarea sau validitatea acestuia, inclusiv determinarea domeniului de aplicare sau a aplicabilității acestui acord sunt în competența instanțelor de la sediul Furnizorului AMC WEBSOFT.


Whatsapp

Suport CRM AMC Ai nevoie de ajutor?

Trimite-ne un mesaj și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.
Pentru suport la distanță descărcați AnyDesk